Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteka w Wielichowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckwielichowo.pl/

Data publikacji: 2017-11-15

Data aktualizacji: 2017-11-15

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu;
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy z przed 23 września 2020 nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w nowym oknie,
 • częściowy brak opisów alternatywnych grafik
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Czub, e-mail: biuro@ckwielichowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 44 33 199. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba: Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
 • Miejsca parkingowe: do końca 2021r. przed budynkiem bedzie oznakowane kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe.
 • Dostępność wejścia: wejście do budynku Centurm odbywa się schodami, jednakże jest dostępna winda dla osób niepełnosprawnych usytuowana z tyłu budynku.Na zewnątrz znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostępność komunikacyjna budynku: nie mam możliwości zapewnienia pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych, jednakże jest zapewniona dostępność wszystkich pracowników poprzez komunikację pracownika pracującego w sekretariacie, który schodzi do osoby niepełnosprawnej po czym prosi pracownika o zejście w celu załatwienia sprawy.Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części bibliotecznej budynku, która wyposażona jest też w podjazd.
 • Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

©2017-2020 Centrum Kultury w Wielichowie
Oficjalna strona Wielichowa: www.ckwielichowo.pl

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

obrazek grafik
GRAFIK ZAJĘĆ
KALENDARZ WYDARZEŃ
obrazek grafik
ŚWIĘTO PIECZARKI