RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności
w zakresie:

Realizowane zadanie Podstawa prawna
Wychowanie, edukacja i
upowszechnianie kultury
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
    /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego,
–  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych
osobowych,
–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystywania,
–  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której
dane dotyczą,
– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
              Urząd Ochrony Danych Osobowych               ul. Stawki 2               00-193 Warszawa               tel. 22 531 03 00               fax. 22 531 03 01               Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00               Infolinia: 606-950-000               czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

– art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE